// 15/05/-01/09/2019 "KUNST GEGEN RECHTS", Botschaft, Berlin // 25/08/2019 "SONNE PALMEN AUS BETON", Galerie im Kloster Kunstverein Ribnitz-Damarten (SOLO) // "AGGROSCHAFT - MARC JUNG AND THE GANG" 10/11/2019-24/01/2020 Kunsthalle Erfurt //

NEWS

ART Magazin 06/2018
ART Magazin 06/2018